Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

27-612 Wilczyce 178, tel. 15 837-74-72, email: gbpw134@wp.pl

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_attachments,

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_attachments,

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_attachments,

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY ''

Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego ,, Najpiękniejsze miejsca mojej małej ojczyzny'' jest Wójt Gminy Wilczyce i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach.

 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

Cele i tematyka konkursu

 1. Celem konkursu jest ukazanie walorów gminy Wilczyce oraz jej promocja poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych za pomocą fotografii. Wykonane fotografie powinny wywoływać pozytywne skojarzenia z gminą, stanowić jej wizytówkę, zachęcać turystów do odwiedzenia gminy i wypoczynku na jej terenie.

Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być mieszkańcy gminy Wilczyce.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.

 2. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa do nadesłanych fotografii oraz ich opisów. Jednocześnie przenosi te prawa na organizatorów konkursu.

 3. Zdjęcia muszą być złożone do dnia 30.05.2018 roku za pośrednictwem poczty na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach, Wilczyce 178, 27-612 Wilczyce lub osobiście do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach.

 4. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach oraz innych publikacjach związanych z promocją gminy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. nr 1333 poz. 8830).

 5. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie do zdjęć karty zgłoszenia do konkursu.. Nie będą brane pod uwagę prace bez wymaganej karty zgłoszenia do konkursu fotograficznego.

Wymagania , jakie powinny spełniać zgłoszone do konkursu zdjęcia :

1.Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na nośniku CD wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do konkursu - formularz karty dołączony do regulaminu .

2.Fotografie zgłoszone do konkursu powinny być opatrzone metryczką (lokalizacja oraz krótki opis lub tytuł pracy)

 

3. Dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe , jak i kolorowe. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

Ocena prac konkursowych:

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez specjalnie w tym celu powołane jury.

 2. Z prac sporządzona zostanie wystawa fotograficzna i zaprezentowana w Centrum Kultury w Wilczycach.

Nagrody:

1.W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne rzeczowe oraz 1wyróżnienie. 2.Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.wilczyce.pl i

 1. www.gbp.pl

Postanowienia końcowe:

 1. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich

 2. Osoby , które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

 3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu

 

W załączeniu do regulaminu Karta -Zgłoszenie do konkursu

Jesteś tutaj: Start Aktualności Artykuły z 2018 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY ''